13. Zondag 11 september 2016

Beste Voetbalvrienden,

Een hartelijk welkom aan het eerste team van NLC’03 uit Lith, opgericht in 2003.

Mijn meest recente voorwoord dateert alweer van maandag 16 mei, bijna vier maanden geleden. In de tussentijd hebben we een grandioze feestweek meegemaakt, hopelijk allemaal een heerlijke vakantie en onlangs de braderie in Rossum. Denk nou niet dat iedereen qua voetbal heeft stilgezeten; in tegendeel: als ik me richt op ons eerste herenteam, dan heeft dit al diverse wedstrijden achter de rug, d.w.z. zowel voor de beker als vriendschappelijke duels. Onze conditie is op peil en we kunnen vandaag vol nieuwe energie beginnen aan de wedstrijd .

De trouwe lezers van dit Info-Bulletin kunnen zich vast wel herinneren dat ik in mei schreef over het hoe & waarom van onze principiële keuze en de fasering voor de (her-)aanleg van de speelvelden in Rossum. Sindsdien hebben we in juli overleg gehad met de wethouder van financiën van Maasdriel en hem bij die gelegenheid ons concept-masterplan aangeboden. Ons plan kan echter nog niet worden voltooid, omdat we bij hem stuiten op een muur van onwil. De onderhandelingen zitten volledig vast op het punt van de financiering.

In ’t kort: het Buro RIET presenteerde ons voor de velden een gedetailleerd budget van € 1.365.000 op basis van normwaarden. Daarvan kunnen we een flink deel zelf aanleggen, zoals verlichting, netten en ballenvangers, leunhekken, terrassen en tegelpaden, parking, enz. Voor rekening van Maasdriel komt dan € 1 mln. Door scherp aan te besteden moet dat kunnen voor
€ 8,5 ton. We hebben de beschikking over € 5 ton en komen derhalve € 3,5 ton tekort.

Dan ons nieuwe clubhuis: het is altijd zo geweest dat dit voor onze eigen rekening komt. Om nieuw te kunnen bouwen hebben we naast sponsoring, crowdfunding en dergelijke o.a. de waarde van ons clubhuis in Hurwenen nodig (wie een ander huis wil bouwen, heeft de opbrengst van het oude huis nodig, nietwaar?) Een waarde-indicatie kan de OZB-aanslag zijn, die uitgaat van € 3,7 ton; dat lijkt ons wel te hoog; veiligheidshalve hebben we een waarde van € 2,5 ton ingeboekt. Bij verkoop van ons hele sportcomplex in Hurwenen aan een projectontwikkelaar, zal Maasdriel zo’n bedrag ontvangen om door te schuiven naar de eigenaar HRC’14.

Waarom maken we aanspraak op financiering door de Gemeente?
a.) omdat een vroeger College van B&W beide clubs heeft aangezet tot fuseren en daarmee een verplichting is aangegaan; die verdient Maasdriel op termijn terug door afschaffing van subsidies en onderhoudskosten; straks komen die nl. voor rekening van HRC’14.
b.) omdat dat zo is besloten in de Begrotingsraad op 5nov2015, d.w.z. dat ons verwachte tekort mag worden aangevuld uit de toekomstige opbrengst van het sportcomplex in Hurwenen. Maar onze voorstellen ter overbrugging van heden en toekomst worden steeds afgeslagen. Op de vraag hoe Maasdriel uitvoering denkt te geven aan het bewuste besluit, krijgen we de afgelopen 10 maanden geen antwoord.

Samenvattend hebben we van Maasdriel € 3,5 ton plus € 2,5 ton nodig. Een overbruggings-krediet werd geweigerd. Een gemeentegarantie om zelf voordelig te kunnen lenen eveneens (wél in Zaltbommel voor NIVO-Sparta). Onze vraag om een tegenvoorstel is ook afgewezen.

Volgens sommigen moeten we gewoon starten met de aanleg. Maar als we dat doen en zodra de € 5 ton op zijn, is helder dat we straks met een half voltooid project zitten. Uitkomst: HRC’14 nog steeds op 2 sportcomplexen, veel gemeenschapsgeld verspild maar het doel niet bereikt, t.w. samenvoeging in Rossum en vrijgave van sportcomplex Hurwenen. Reken maar dat daar kamervragen over komen !!
Naar onze smaak zou een dergelijke aanpak getuigen van onbehoorlijk bestuur, het is immers op voorhand bekend dat de wethouder het plan financieel (nog) niet sluitend wil maken.
2016 mag je beschouwen als een verloren jaar. Hoe nu verder? Door op meerdere borden tegelijk te schaken:

We praten met een aannemersconcern over de aanleg van velden, bouw van een clubhuis en evt. aankoop van het complex in Hurwenen (incl. peuterspeeltuin); daar kan geld uit loskomen. De Dorpsraad Hurwenen heeft met hetzelfde concern een vergevorderd plan voor woningbouw; zie het Centrumplan op hun website. HRC’14 en de Dorpsraad steunen elkaars inspanningen. Het bestuur van HRC’14 is gestart aan een campagne om politieke steun van de Raadsfracties te verwerven voor een harde financiële toezegging zodat we tenminste in 2017 verder kunnen. We hebben een eerste gesprek gehad met een ingenieursbureau om het bureaucratische gesteggel met de gemeente van ons over te nemen; dit heeft volledig betrekking op de herstructurering, dus mag de gemeente de rekening betalen. Door de houding van Maasdriel zag jullie geachte bestuur zich nl. gedwongen aanzienlijk meer vrijwilligersuren in dit project te steken dan gedacht; die uren kunnen we beter besteden aan het besturen van onze vereniging.

We zullen nl. alle zeilen moeten bijzetten, het ziet er naar uit dat we vorig jaar een stevig verlies hebben geleden; zo gaat dat niet langer.

Buitengewoon vervelende bijkomstigheid van de forse vertraging is dat we nog steeds op dubbele lasten zitten qua energie, barbezetting, inzet van vrijwilligers, logistiek van spelmaterialen, trainings- en wedstrijdroosters, enz.

Genoeg voor nu. Tot ziens langs de lijn, mooie wedstrijd gewenst & vriendelijke groet namens het bestuur van HRC’14,
Niels Sneyders de Vogel, voorzitter