Voetbalvereniging HRC’14 in de steek gelaten door de gemeente Maasdriel

Voetbalvereniging HRC’14 voelt zich in de steek gelaten door de gemeente Maasdriel. Er zijn sinds de fusie in 2014 vele gesprekken gevoerd en ontelbare uren geïnvesteerd en nog altijd is er geen goed nieuws te melden betreffende de realisatie van het nieuwe clubgebouw. De vereniging heeft inmiddels ruim tweederde van het benodigde budget voor de realisatie weten te vergaren. Ondanks dat HRC’14 niet vraagt om extra geld, maar enkel om een rentedragende lening om het gat in de begroting te vullen, is de gemeente tot op heden niet bereid een helpende hand te bieden.

Twee jaar geleden is er door de gemeente Maasdriel een bedrag van €1,25 miljoen vrijgemaakt wat door HRC’14 kan worden aangewend voor de herstructurering van de velden op de locatie aan de Maarten van Rossumstraat. Naast het bedrag voor de herstructurering is het aan HRC’14 de taak om zelf zorg te dragen voor de kosten ten behoeve van de realisatie van het nieuwe clubgebouw. Beleid van de gemeente Maasdriel is immers dat er geen geld wordt gestoken in ‘stenen’.

Lange tijd is het bestuur van HRC’14 in overleg met de gemeente om te komen tot een sluitend plan. Gedurende dit overleg worden er door de gemeente echter steeds andere redenen aangedragen om het plan af te keuren. De begroting moet anders worden opgebouwd, het exploitatieplan is niet sluitend of de bouwtekeningen zijn niet in lijn met de regels in het bestemmingsplan.

Gedurende het langlopende traject is de Nederlandse economie dermate aangetrokken dat dit van invloed is op de bouw -en materiaalkosten van het clubgebouw. De kosten zijn met zo’n 15 a 25% gestegen t.o.v. de eerdere budgettering. Een forse kostenpost waarmee HRC’14 dankzij het gebrek aan bereidwilligheid bij de gemeente wordt opgescheept. Deze kostenpost zorgt momenteel voor een gat in de begroting waar HRC’14 de afgelopen tijd aan heeft gewerkt.

Half 2018 is er door HRC’14 een laatste definitieve plan gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden. Om het gat in de begroting te dichten vraagt de vereniging niet om extra geld maar om een rentedragende lening. De oplossing, waarbij de lening binnen 20 jaar wordt terugbetaald, is voor HRC’14 met de nieuwe exploitatie haalbaar. De oplossing kost de gemeente geen extra geld maar stelt HRC’14 wel in staat door te gaan. Zonder harde toezeggingen werd hier door de gemeenteraadsleden unaniem positief op gereageerd.

Kort voor de feestdagen is er wederom gesproken tussen de gemeente en HRC’14 en is de conclusie: het huidige plan wordt niet goedgekeurd omdat het huidige beleid geen rentedragende leningen toestaat bij bestaande verengingen. Oplossingen en voorstellen die door de gemeente worden aangedragen blijven dermate vaag dat HRC’14 bang is dat het nog twee jaar van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Met het uiteindelijke resultaat dat de club dit niet meer op kan brengen.

Ondanks dat de vereniging nog altijd groeit ervaren de ruim 450 leden en supporters van HRC’14 al sinds de fusie de negatieve gevolgen van een gemeentelijk beleid. Waar er lange tijd noodgedwongen op twee complexen werd gespeeld vindt alles door de brand in het Rossumse clubgebouw momenteel plaats op de te kleine en sterk verouderde accommodatie in Hurwenen.

Het is zuur te constateren dat er gemeentelijk op allerlei manieren wordt samengewerkt met Zaltbommel maar dat het beleid hier behoorlijk afwijkt. Het blijkt daar aanzienlijk makkelijker een nieuw sportcomplex en clubgebouw te realiseren. Dat de gemeente wel € 280.000 voor trekpontje bij Zandmeren uitgeeft en tussen de € 300.000 en € 500.00 uit wil geven voor het onderhoud aan schaatsbaan in Kerkdriel, maar HRC’14 niet wil helpen een nieuw clubgebouw te realiseren steekt in Rossum en Hurwenen.

Het huidige standpunt van de gemeente, om geen rentedragende lening te verstrekken, maakt het ook voor toekomstig fuserende verenigingen onaantrekkelijk of zelfs onmogelijk. Dit strookt niet met de wens van de gemeente om het aantal clubs te reduceren door fusies.

Het positivisme van vlak na de fusie is in Hurwenen en Rossum inmiddels flink gedaald. Toch blijft de club, ondanks de vele vruchteloze gesprekken en de starre houding van de gemeente strijdbaar. We blijven knokken om ons nieuwe complex te realiseren. Hiervoor is echter wel enige redelijkheid van de gemeente Maasdriel noodzakelijk.